Datum:
Een opmerking? E-mail: hennie@vanrooten.info
Vrijheid kan niet worden behouden zonder algemene kennis onder het volk.

Fake verhalen over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De aanval van Rusland op buurland Oekraïne mag van de Russische leider Poetin geen oorlog worden genoemd. In Nederlad kunnen we echter het gewoon benoemen wat het is, een oorlog. De Russen vielen op 24 februari 2022 Oekraïne binnen met de verwachting dat het een korte blitz krieg zou worden en dat ze door de Oekraïners met open armen zouden worden ontvangen.

Niets bleek echter minder waar. Op enkele oud communisten en omgekochte Oekraïners na bleken veel Oekraïners die inmiddels 30 jaar geleefde hadden in vrijheid, zagen niets in een teruggang in een leven onder een Russische dictator. Het onthaal van de russen was dan ook niet zoals Poetin had voor zien. Inmiddels is de oorlog vele maanden oud en is het aantal slachtoffers gigantisch hoog en loopt en de tienduizenden doden en gewonden. Vele dorpen en steden zijn door de Russische artillerie plat gebombardeerd infrastructuur en vele culturele gebouwen zijn vernietigd of zwaar beschadigd. De aanval van de russen op hoofdstad Kiev is afgeslagen en de russen zijn tot de grens terug gedreven. Ook in het noorden in de provincie Charkov is het russische leger geheel verdreven. In het zuiden was het russische leger vanuit de krem bij Cherson over de rivier de Dnjepr al 80km richting Odessa opgetrokken. Ook hier is het russische leger in november tot de rivier verdreven en is Cherson weer Oekraïns.

Geschiedenis.

Sinds 2000 is Poetin ononderbroken de facto machthebber van Rusland en gedurende deze tijd heeft hij gestaag zijn greep op het land verstevigd door de, na de val van het communisme, aanvankelijk redelijk vrij geworden pers en media opnieuw steeds meer te beteugelen en kritische tegenstanders het zwijgen op te leggen. De grote droom van Poetin is het herstellen van het groote Russische rijk. Om deze droom te rechtvaardigen zijn er een serie valse verhalen de wereld in geholpen door de staat gecontroleerde media. Deze desinformatiecampagne gericht op de Russische bevolking, de buurlanden van Rusland, de Europese Unie en daarbuiten was met name om de publieke opinie te beïnvloeden. De Russische autoriteiten hebben kosten noch moeite gespaard om Oekraïne te denigreren en af te schilderen als een bedreiging. De campagne heeft zich ook rechtstreeks gericht tegen de rol van de EU en met name de NAVO. Deze vermeende agressieve bedreigingen voor de 'legitieme veiligheidsbelangen' van Rusland is alleen maar geïntensiveerd na de illegale annexatie van de Krim in 2014.

Hier een overzicht van de gevaarlijkste fake verhalen - vaak regelrechte leugens - in verband met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.


Opbouw russisch legerkamp, december 2021.
De Russische president Vladimir Poetin.
Russische aanvallen op Kiev, 11 oktober 2022.

Fabel 1: “De EU is hoe dan ook zwak en irrelevant. Waarom zou je zelfs de moeite nemen om met de EU te praten?”.

Onjuist. Rusland en met namen Poetin heeft zijn uiterste best gedaan om de wereld ervan te overtuigen dat de EU zwak is en geen belang heeft bij internationale vrede en veiligheid. Russische ambtenaren en staatsmedia schilderen de EU routinematig af als zwak, irrelevant en niet in staat om crises aan te pakken, of om welke internationale kwestie dan ook. Zeker nu het gaat om het conflict tussen Rusland en Oekraïne. In januari 2022 heeft minister Sergej Lavrov de EU zelfs van “machteloosheid” beschuldigd.
Feit is echter dat Europa sinds de Tweede Wereldoorlog vrede kent. Alleen het uiteenvallen van Russische bondgenoten op de Balk ging gepaart met veel geweld. Dit geweld is door EU en NATO beeindigd. De EU heeft, in samenwerking met de VN, de NAVO, de OVSE, de Raad van Europa, de leden van de G7 en andere internationale partners, tastbare bijdragen geleverd aan vrede en veiligheid in de ruimere Europese regio en daarbuiten. Oekraïne was en is een onderdeel van deze samenwerking.
De EU is ook 's werelds grootste geïntegreerde economische zone en de grootste handelspartner van Oekraïne. De ambitieuze associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne brengt Oekraïne en de EU dichter bij elkaar door hervormingen in Oekraïne te ondersteunen, de interne markt van de EU open te stellen en wetten, normen en regelgeving in diverse sectoren te harmoniseren.


Fabel 2: De provocatie komt van het Westen. Rusland is niet verantwoordelijk voor de huidige spanningen in Oekraïne. Oekraïne heeft de akkoorden van Minsk opzettelijk geschonden en het Westen bewapent Oekraïne. Rusland moet snel reageren door zijn grenzen te verdedigen.

Onjuist. In werkelijkheid is het Rusland dat 140 000 troepen en uitrusting heeft verzameld aan de grenzen van Oekraïne, ook op het illegaal geannexeerde Krim.
Rusland heeft de akkoorden van Minsk ondertekend, en dit zijn de meest recente formele documenten waarin Rusland de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne heeft bevestigd. Rusland is zijn verbintenissen om de akkoorden van Minsk uit te voeren echter niet nagekomen. Rusland en zijn handlangers hebben nagelaten een staakt-het-vuren in te voeren, alle zware wapens terug te trekken, alle politieke gevangenen uit te wisselen of

humanitaire hulp te verlenen op basis van een internationaal mechanisme. Integendeel, Rusland heeft de illegale gewapende formaties in Oost-Oekraïne versterkt. Rusland staat ook geen onbeperkte toegang toe van OVSE-waarnemers, ook niet tot de grens tussen Oekraïne en Rusland, waar de (zeer beperkte) waarnemingsmissie in de zomer van 2021 werd stopgezet als gevolg van een Russisch veto.

Zonder de volledige uitvoering van het staakt-het-vuren, de terugtrekking van zware wapens en de toestemming voor volledige toegang tot alle gebieden voor de waarnemersmissie van de OVSE, is het moeilijk om de uitvoering van de politieke onderdelen van Minsk II te bespreken. Niettemin heeft Oekraïne zoveel van de akkoorden van Minsk uitgevoerd als redelijkerwijs mogelijk is zonder controle over het grondgebied te hebben, en elk punt aangepakt. Het heeft wetgeving over de speciale status en amnestie aangenomen - en met vernieuwingen verlengd - (2014), en ontwerpwetgeving over lokale verkiezingen opgesteld (2014). Oekraïne heeft grondwetswijzigingen aangenomen om meer autonomie te verlenen aan de gebieden die momenteel buiten zijn controle vallen (2015).

Op 5 september 2014 werd in Minsk een staakt-het-vuren afgesproken in het Akkoord van Minsk ('Minsk I').
Het bestand werd door Rusland echter regelmatig geschonden.
Een nieuwe overeenkomst, 'Minsk II', kwam op 12 februari 2015 tot stand.
Ook dit bestand werd regelmatig geschonden.
Een verdrag met de Russen is dus totaal niets waard, de Russen houden zich er toch niet aan.

Fabel 3: Oekraïne moet zich hoe dan ook tot Rusland wenden omdat de EU en het Westen niet geïnteresseerd zijn in het land en het in de steek hebben gelaten

Onjuist.De EU heeft een strategisch partnerschap met Oekraïne. Oekraïne is uitgegroeid tot een van de hechtste partners van de EU, een partnerschap dat de afgelopen jaren is geconsolideerd door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne en de diepe en brede vrijhandelsruimte. De EU is nu de grootste handelspartner van Oekraïne, goed voor meer dan 40% van zijn handel. De EU steunt een breed scala aan programma's in Oekraïne in het kader van het Oostelijk Partnerschap van de EU en ondersteunt Oekraïne bij de uitvoering van zijn hervormingsagenda. Sinds 2014 heeft de EU Oekraïne 17 miljard euro aan leningen en subsidies verstrekt.
Sinds 2014 heeft de EU de soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen krachtig gesteund en heeft zij beperkende maatregelen opgelegd aan Rusland vanwege zijn opzettelijke destabilisatie van Oekraïne, onder meer op de Krim. De EU steunt Oekraïne ook bij het versterken van zijn weerbaarheid tegen desinformatie en cyberaanvallen.


Mikhail Gorbachev (in 2014): I am against all walls.

Fabel 4: De huidige crisis is de schuld van de NAVO en het Westen. Zij hebben beloofd om het bondgenootschap niet uit te breiden en dan zou Rusland zich niet bedreigd voelen.

Onjuist. Deze zogenaamde mondelinge afspraken zijn een verzinsel. Een dergelijke belofte is nooit gedaan, en is ook nooit aan de NAVO gevraagd. Door de Russische staat gecontroleerde media hebben vaak beweerd dat Sovjetleider Michail Gorbatsjov “mondeling” was beloofd dat de NAVO niet verder zou uitbreiden dan het herenigde Duitsland. Gorbatsjov zelf deze bewering ontkend in een interview uit 2014, door te zeggen dat “het onderwerp van “NAVO-uitbreiding” helemaal niet was besproken. En in die jaren ook niet ter sprake werd gebracht. "Geen enkel Oost-Europees land heeft de kwestie ter sprake gebracht, zelfs niet toen het Warschaupact in 1991 ophield te bestaan.”
De bewering dat de NAVO heeft beloofd niet uit te breiden geeft een fundamenteel onjuiste voorstelling van de aard van het bondgenootschap. De NAVO is een defensieve alliantie en “breidt zich niet uit” door middel van oorlog in imperialistische zin.

Beslissingen over het NAVO-lidmaatschap worden genomen door elke individuele kandidaat die wil toetreden en goedgekeurd de huidige NAVO-bondgenoten. Elke soevereine staat kan zijn eigen weg kiezen en aangrenzende staten - in dit geval Rusland - hebben niet het recht om tussenbeide te komen. Lidstaten kunnen er ook zelf voor kiezen om de NAVO te verlaten.

De NAVO en Rusland.

Fabel 5: Door de agressieve uitbreiding van de NAVO is Rusland nu “omsingeld door vijanden” en moet het zichzelf verdedigen.

Onjuist.Geen enkel land of bondgenootschap smeedt een plan om Rusland binnen te vallen. Niemand bedreigt Rusland. Sterker nog, de EU en Oekraïne zijn overtuigde voorstanders van de gevestigde Europese veiligheidsorde. Vergeet niet dat Rusland geografisch gezien het grootste land ter wereld is, met een bevolking van meer dan 140 miljoen mensen, en een van de grootste krijgsmachten ter wereld heeft met het grootste aantal kernwapens. Het is absurd om Rusland af te schilderen als een land dat acuut wordt bedreigd. Geografisch gezien is minder dan een zestiende van de landsgrenzen van Rusland met NAVO-leden. Van de veertien landen waaraan Rusland grenst, zijn er slechts vijf lid van de NAVO.

Het is wel zo dat door het binnen vallen van Oekraïne door Rusland 2 neutrale landen zich zo onveilig voelen dat zij bescherming binnen de NAVO aanvragen. Finland (sinds 1945) en Zweden (sinds 1814)hebben het NAVO lidmaatschap op 18 mei 2022 aangevraagd. Hiermee komt als zij toegetreden zijn het aantal landen gensend aan Rusland op 6.
Als soeverein land heeft Oekraïne echter het volste recht om zijn eigen beleid en allianties te kiezen. Het idee dat Rusland een veto zou moeten hebben over de soevereine beslissingen van Oekraïne is ongegrond. In dit verband beweren noch de EU noch de NAVO dat zij een vetorecht hebben over welke staten lid mogen worden van de Organisatie voor het Verdrag inzake collectieve veiligheid (CSTO), omdat de EU en de NAVO geen partij zijn bij dat verdrag. Er is ook geen enkele reden om aan te voeren dat militair geweld de enige oplossing is. Er zijn verschillende internationale organisaties, bilaterale overeenkomsten en fora waarin Rusland een coöperatieve en vreedzame dialoog kan aangaan.

Door de oorlog in Oekraïne is alles anders geworden.
Het defensie budget van Nederland komt op een NAVO percentage van 1,88 procent en 1,91 procent, afhankelijk van de rekenmethode. Als Nederland bij de huidige economische voorspellingen de NAVO-norm (2,0 procent) moet halen, gaat het om een bedrag van 3 miljard euro extra.

Fabel 6: De situatie in Oekraïne heeft tot dit conflict geleid. Er zijn bewijzen dat Oekraïne wreedheden begaat tegen de Russischtalige bevolking in het oosten van het land. Rusland moet wel ingrijpen, niet in de laatste plaats omdat Oekraïne en Rusland “één natie” zijn.

Onjuist. Beweringen dat Oekraïne zijn eigen grondgebied aanvalt en zijn eigen burgers vervolgt, zijn absurd. Om in Rusland zelf steun te verwerven voor de militaire agressie van Rusland, hebben de door de Russische staat media getracht Oekraïne te belasteren, door het land te beschuldigen van vermeende genocide in Oost-Oekraïne. Zijn ongegronde parallellen getrokken met het nazisme en de Tweede Wereldoorlog. Deze verhalen zijn verzonnen en erop gericht een negatieve emotionele snaar te raken bij het Russische publiek.

Op dinsdag 22 februari 2022 werd door de Donetsk News Agency, het persagentschap van de separatisten in Donetsk, bericht dat drie mensen gedood werden door twee explosies op de hoofdweg tussen de stad Donetsk en het dorp Horlivka. Het persagentschap beweert dat Oekraïne probeerde een militaire leider op te blazen, maar in plaats daarvan een auto met burgers raakte. In werkelijkheid blijkt uit de video en foto's dat het gaat om

De NAVO en Rusland.

lichamen waarop al eerder een lijkschouwing werd uitgevoerd, en niet om inzittenden van een ontplofte wagen.  De gaten in de auto, waarvan wordt beweerd dat ze door shrapnel werden veroorzaakt, zien er heel regelmatig uit. Elk gat is rond en even groot. Bovendien lijken ze niet in een willekeurig patroon verdeeld te zijn, wat je na een schrapnelexplosie toch zou verwachten. Het verhaal is volledig verzonnen en soortgelijke verhalen worden nog altijd geproduceerd. Zo zijn er meerdere verhalen en veel beelden die worden gebruikt om angst aan te jagen, maar ook om een invasie te rechtvaardigen.

In werkelijkheid is er geen bewijs dat Russischtalige of etnisch-Russische inwoners van Oost-Oekraïne door Oekraïense autoriteiten worden vervolgd - laat staan dat er sprake is van genocide. Dit wordt bevestigd in rapporten van de Raad van Europa, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN en en de OVSE.

Ook de vaak geuite bewering dat Oekraïne en Rusland 'één natie' zijn, is een van de oudste en meest diepgewortelde mythen die tegen Oekraïne worden gebruikt. Zelfs vanuit een historisch langetermijnperspectief gaat dit argument niet op. Hoewel Oekraïne en Rusland gemeenschappelijke wortels hebben die teruggaan tot het Kievse Rijk, dat van de negende eeuw tot het midden van de dertiende eeuw bestond, is het eenvoudig onjuist om te beweren dat Oekraïners en Russen 800 jaar later één natie zijn. Ondanks lange perioden van buitenlandse overheersing heeft Oekraïne een sterke nationale cultuur en identiteit, en is het een soeverein land.
Het idee van een “geheel Russische natie” zonder politieke grenzen is een ideologische constructie die dateert uit keizerlijke tijden en is gebruikt als een instrument om de Oekraïense soevereiniteit en nationale identiteit te ondermijnen. Sinds 2014 heeft de Russische regering deze mythe met hernieuwde kracht gecultiveerd in een poging om haar militaire agressie tegen Oekraïne te rationaliseren en te rechtvaardigen.
Om het idee te bevorderen dat Oekraïne tot de “invloedssfeer” van Rusland behoort, beweren de Russische autoriteiten en de door de staats media vaak dat Oekraïne geen “echte” staat is. Met door de staat gesteunde Russische propaganda wordt geprobeerd de geschiedenis te verdraaien om het idee te legitimeren dat Oekraïne tot de natuurlijke invloedssfeer van Rusland behoort.

Fabel 7: De huidige spanningen zijn het gevolg van aanhoudend agressief gedrag van Oekraïne en zijn bondgenoten in het Westen. Rusland doet nietsanders dan zijn legitieme belangen verdedigen en is niet verantwoordelijk voor dit conflict

Rusland bombardeer Kiev.

Onjuist Het is een feit dat Rusland het internationaal recht blijft schenden, evenals andere overeenkomsten waartoe het zich verbonden heeft. Door het illegaal annexeren van de Krim en het plegen van gewapende agressie tegen Oekraïne heeft Rusland, een van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, ten minste twaalf internationale en bilaterale verdragen geschonden. Het gaat onder meer om het VN-Handvest, de Slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs, die de soevereine gelijkheid en territoriale integriteit van staten, de onschendbaarheid van grenzen, het afzien van dreiging met of gebruik van geweld, en de vrijheid van staten om hun eigen veiligheidsregelingen te kiezen of te wijzigen, waarborgen.
Met andere woorden, de acties van Rusland die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, met name in de Donbas, ondermijnen en bedreigen,

zijn illegaal. Deze acties blijven een bedreiging voor de essentie van de Europese veiligheidsorde en voor de op regels gebaseerde internationale orde.
In termen van slachtoffers heeft Oekraïne wel zware verliezen geleden in het aanhoudende conflict met Rusland. Tot 24 februari 2022 heeft de Russische agressie ongeveer 14 000 Oekraïners gedood en er zijn er nog veel meer gewonden gemaakt. Het conflict heeft ook meer dan 1,5 miljoen inwoners (binnenlandse ontheemden) van de Krim en in Oost-Oekraïne verdreven.

Op 24 februari 2022 viel Rusland over een breed front Oekraïne binnen.
Het doel was snel Kiev veroveren, Oekraïne in het zuiden afsluiten van de zwarte zee en snel Odessa veroveren. De tweede stad van het land (Charkov) veroveren en snel de regering vervangen. Een regering die aansluiting bij Rusland zou zoeken. Alleen de Oekraïners, stonden op een enkele omgekochte oud communist na, niet met vlagen en bloemen de Russen op te wachten. Inmiddels is na 10 maanden de oorlog die geen oorlag mag heten nog in volle hevigheid bezig en zijn er aan Russische en Oekraïnese kant duizenden doden te betreuren. En heeft rusland veel dorpen, steden, infrastructuur, ziekenhuizen, kerken en scholen vernietigd. Bijna een kwart van de Oekraïnese bevolking is gevlucht naar het westen.

Recent

Opinie, de fabel van Wiegel.

Wiegel grotere sinterklaas dan Den Uyl. Wiefel laat schuld overheid samen met van Agt oplopen met 125 miljard.
Meer...


De stellingen van Pim Fortuyn.

Pim Fortuyn de wachtlijsten in de gezondheidszorg; de zorgwekkende staat van het onderwijs; de problemen met betrekking tot de veiligheid; de ongeloofwaardigheid van het Openbaar Bestuur: Een genadeloze analyse.
Meer...


De VVD.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie werdt op 24 januari 1948 opgericht in Theater Bellevue te Amsterdam. De VVD is een samengaan van de PvdV (de Partij van de Vrijheid) en een afsplitsing van de PvdA onder de leiding van Pieter Oud.
Meer...


Premies zorgverzekeringen.

Na prinsjesdag maken de zorgverzekeraars de premie (voor basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen)voor het volgende jaar bekendgemaakt. De meeste verzekeraars doen dit pas in de tweede week van november. Dit gebeurt niet omdat de zorgverzekeringen zorgvuldig willen zijn, maar om de verzekeringsnemers zo kort mogelijk de tijd te geven om over te stappen. Alleen de zorgverzekeraar DSW is al in staat om eind september, begin oktober de nieuwe zorgpremie bekend te maken.
Meer...


Keuzevrijheid in de zorgverzekering.

Een zorgverzekering met een keuzevrijheid in de zorg is niet bepaalt standaard. In Nederland hebben we te maken met twee soorten zorgverzekeringen. We hebben een naturapolis en een restitutiepolis. Alleen met de restitutiepolis heb je een keuzevrijheid in de zorg. Dit wil zeggen dat je zelf bepaalt welke arts je gaat behandelen en bij wie je gebruik gaat maken van zorg.
Meer...

HetVrijeVolk.info
/
© Copyright 2014 A - , all rights reserved. Design by Celandiahosting